Financiën

Algemeen

De zorg en ondersteuning die in het Hospice Zoetermeer wordt geboden, wordt op uiteenlopende wijzen bekostigd.
De inzet van de coördinatoren wordt gefinancierd met een jaarlijkse subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport.

De verpleegkundige zorg die Buurtzorg Nederland biedt aan de bewoners, wordt betaald vanuit de basisverzekering van de bewoner of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), afhankelijk vanuit welke situatie een bewoner in het Hospice wordt opgenomen.
De Gemeente Zoetermeer draagt via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bij aan de financiering van de huishoudelijke ondersteuning in het Hospice.

Alle andere kosten van het Hospice (zoals huisvesting en maaltijden) en de extra’s voor de bewoners, kunnen alleen worden gefinancierd met een dagbijdrage van elke bewoner en dankzij donaties, sponsoring, giften en legaten die het Hospice mag ontvangen van uiteenlopende organisaties en personen.

Jaarverslag
Voor informatie over de activiteiten en de exploitatie van het Hospice in 2016 zie bijgaande PDF (ook de jaarverslagen van 2015, 2014, 2013 en 2012 zijn nog beschikbaar).

Giften/Schenkingen

De zorg en ondersteuning in een Hospice wordt niet vergoed door de basisverzekering en slechts beperkt vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering. Voor de kosten van huisvesting, de inzet van coördinatoren en alle extra’s voor onze bewoners is uw financiële bijdrage van harte welkom om het Hospice blijvend in stand te kunnen houden. U kunt het Hospice financieel ondersteunen met een gift of door donateur te worden. Het Hospice is door de Belastingdienst aangemerkt als “goed doel” (ANBI), wat betekent dat u een gift kunt aftrekken van de belasting of belastingvrij schenken. Legaten zijn ook belastingvrij door deze status.

Ook kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om het goede doel een periodieke gift (lijfrente) toe te kennen voor een looptijd van minstens vijf jaar. Een dergelijke gift is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Over de voorwaarden vindt u informatie op de website van de belastingdienst.

De Stichting Hospice Groep Zoetermeer is bij de Belastingdienst bekend onder het fiscaal nummer: 8082.48.297.